Sme otvorený. Objednajte si teraz.
Sme otvorený. Objednajte si teraz.
Košík 0

Ochrana súkromia

Vitajte v AWESO GROUP Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú základ, na ktorom budeme nakladať s akýmikoľvek osobnými údajmi, vrátane, ale nie výlučne, platobných údajov a iných informácií, ktoré zhromažďujeme od vás alebo z iných zdrojov alebo ktoré nám poskytnete (ďalej len „informácie“). v súvislosti s vaším prístupom a používaním stránok www.tattoosupplies.com a www.thekoreancosmetics.com a/alebo mobilnej aplikácie (spoločne „platforma“), služieb a aplikácií (súhrnne „služby“). Chápeme dôležitosť, ktorú prikladáte Informáciám, a zaviazali sme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa vašich informácií. Používaním našich Služieb súhlasíte so spracovaním vašich údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Odkazy v týchto Zásadách ochrany osobných údajov na „my“, „naše“ alebo „nás“ (alebo podobné) sú odkazy na AWESO GENERAL TRADING LLC. Odkazy na „používateľa“ alebo „vy“ (alebo podobné) sú odkazy na vás ako na fyzickú alebo právnickú osobu, podľa toho, o aký prípad ide. AKÉ INFORMÁCIE O VÁS MÔŽEME ZÍSKAŤ Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce informácie: a. Informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na našej platforme, vrátane informácií poskytnutých v čase registrácie na používanie našej platformy a iných spoločných registrácií (napríklad prihlásenia na sociálne siete), prihlásenia sa na odber našich služieb, uverejňovania materiálov alebo vyžiadania ďalších služieb; b. informácie, ktoré poskytnete, keď sa zapojíte do súťaže alebo propagácie prostredníctvom našej platformy, poskytnete recenzie, referencie alebo spätnú väzbu na našej platforme; c. Informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré od vás môžeme získať, keď nahlásite problém s našou platformou; d. záznam korešpondencie, ak nás kontaktujete; e. všeobecné, súhrnné, demografické a neosobné informácie; f. ak si stiahnete alebo použijete našu mobilnú aplikáciu, môžeme mať prístup k podrobnostiam o vašej polohe a vašom mobilnom zariadení, vrátane jedinečného identifikátora vášho zariadenia; g. podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom našej platformy, a o plnení vašich objednávok; h. podrobnosti o vašom počítači vrátane, ale nie výlučne, vašej IP adresy, operačného systému a typu prehliadača, ako aj informácií o vašom všeobecnom používaní internetu (napr. pomocou technológie, ktorá ukladá informácie alebo získava prístup k vášmu zariadeniu, ako sú súbory cookie, sledovanie pixely, webové majáky atď. (spolu „súbory cookie“)); i. vašu e-mailovú adresu od tretej strany, ak uvediete, že ste súhlasili s tým, aby táto tretia strana s nami zdieľala vaše informácie; a j. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujeme za potrebné na zlepšenie vášho zážitku na platforme. AKO POUŽIJEME VAŠE INFORMÁCIE Informácie, ktoré o vás uchovávame, môžeme použiť nasledujúcimi spôsobmi: a. poskytnúť vám informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete alebo o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s tým, aby sme vás na takéto účely kontaktovali; b. poskytovať vám služby založené na polohe, ako je reklama, výsledky vyhľadávania a iný prispôsobený obsah; c. na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a iným subjektom používajúcim našu platformu alebo medzi vami a nami; d. na zlepšenie našich služieb a poskytovanie lepších a prispôsobenejších služieb pre vás; e. aby sme zaistili, že obsah z našej platformy bude prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom pre vás a pre zariadenie, ktoré používate na prístup k našej platforme; f. aby sme vás informovali o zmenách našich Služieb; g. z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý považujeme za potrebný na zlepšenie vášho zážitku z platformy; h. aby sme spravovali a spravovali naše motivačné programy a plnili vaše žiadosti o stimuly a/alebo aby sme vám umožnili zúčastniť sa stávok a informovali vás, ak ste víťazom stávok. KDO MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE INFORMÁCIE Informácie o našich zákazníkoch sú dôležitou súčasťou nášho podnikania. Vaše informácie zdieľame len tak, ako je popísané nižšie, a s podnikmi, ktoré dodržiavajú postupy aspoň tak ochranné, ako sú tie, ktoré sú opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov: a. Iné podniky. Aby sme vám mohli ponúknuť naše služby, môžeme spolupracovať s firmami, ktoré sú našimi pridruženými spoločnosťami a/alebo nepridruženými poskytovateľmi služieb (napr. logistické firmy používané na doručovanie produktov vám, marketingové spoločnosti, spracovatelia platieb na spracovanie online transakcií atď.). Do vašich transakcií môžeme zapojiť ďalšie podniky, ktoré môžu uchovávať vaše informácie v digitálnej peňaženke, aby bolo vaše používanie našich služieb efektívnejšie. Chápete, že je dôležité, aby tieto podniky mali prístup k príslušným informáciám, aby mohli vykonávať svoje funkcie. Zabezpečíme, aby tieto podniky nepoužívali vaše informácie na iné účely. Od týchto podnikov môžeme tiež dostávať informácie (napr. aktualizované informácie o doručení a adrese), ktoré môžeme použiť (napr. na opravu našich záznamov a doručenie vášho ďalšieho nákupu). Používaním našej platformy týmto slobodne a konkrétne súhlasíte s prenosom, ukladaním, používaním a sprístupnením vašich informácií medzi podnikmi, ktoré sú našimi pridruženými spoločnosťami a/alebo nepridruženými poskytovateľmi služieb, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tieto podniky budú zmluvne zaviazané rešpektovať dôvernosť vašich informácií. b. Marketingové a propagačné ponuky. Vaše informácie môžeme použiť aj na to, aby sme vám poskytli informácie o tovare a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, a zlepšili vašu skúsenosť s platformou, servisné správy, nové funkcie, vylepšenia, špeciálne ponuky a zaujímavé udalosti. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom rôznych kanálov, vrátane, bez obmedzenia, e-mailov, upozornení push, webových upozornení, pošty, telefónu, správ v aplikácii a kariet s novinkami. Môžeme povoliť, aby vaše informácie používali tretie strany. Inzerentom môžeme napríklad poskytnúť informácie, ktoré im pomôžu osloviť také publikum, na ktoré chcú zacieliť, a ktoré nám umožnia splniť naše záväzky voči našim inzerentom (napr. zobrazovaním ich reklám cieľovému publiku). Okrem toho môžete byť požiadaní o poskytnutie dodatočných informácií, aby ste sa mohli zúčastniť niektorých našich aktivít prieskumu trhu, vrátane súťaží a propagačných akcií. Ak napríklad vyhráte súťaž, môžete byť požiadaní o poskytnutie ďalších osobných údajov, aby ste potvrdili svoju spôsobilosť a poskytli vám cenu. Tieto informácie môžeme zhromažďovať my alebo naši spolusponzori alebo predajcovia na účely propagácie. Upozorňujeme, že by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov takýchto tretích strán, aby ste zistili, ako môžu používať akékoľvek informácie, ktoré zhromažďujú. c. Prevody podnikov. V prípade, že získame my alebo v podstate všetky naše aktíva, informácie o zákazníkoch budú jedným z prevedených aktív. d. Ochrana našej platformy a ďalších. Informácie o účte a ďalšie informácie zverejňujeme, keď sa domnievame, že takéto zverejnenie je vhodné na dodržanie zákona a vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní a na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti našich používateľov alebo iných osôb. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami z rôznych dôvodov, ako je ochrana pred podvodmi a zníženie úverového rizika. Upozorňujeme, že naša platforma môže z času na čas obsahovať odkazy na a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak použijete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, uvedomte si, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií na tieto webové stránky si prečítajte tieto zásady. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uložené na miesto určenia mimo SAE. Môžu ho spracovať aj zamestnanci pôsobiaci mimo SAE, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Takíto pracovníci môžu byť okrem iného zapojení do plnenia vašej objednávky, spracovania vašich platobných údajov a poskytovania podporných služieb. Vaše informácie budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo ako to povoľuje alebo vyžaduje zákon. Vaše informácie môžu byť prenesené, uložené, spracované a použité našimi pridruženými spoločnosťami a/alebo nepridruženými poskytovateľmi služieb v jednej alebo viacerých krajinách mimo krajiny pôvodu. Vaše platobné údaje môžu byť prenesené a uložené u našich pridružených spoločností, aby sme okrem iného spracovali vaše platobné údaje a poskytli vám podporné služby. AKÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA APLIKUJEME Udržiavame komerčne primerané technické, administratívne a fyzické záruky, aby sme zaistili, že sa s vašimi informáciami zaobchádza bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a aby sme chránili pred neoprávneným prístupom alebo zmenou, zverejnením alebo zničením vašich informácií. Môžeme napríklad použiť technológiu šifrovania na zabezpečenie vašich informácií počas prenosu na našu platformu, ako aj technológiu externého firewallu a firewallu na hostiteľovi, aby sme zabránili útokom na úrovni siete. Prístup k týmto informáciám majú len tí oprávnení zamestnanci, dodávatelia a zástupcovia, ktorí potrebujú poznať vaše informácie v súvislosti s poskytovaním ich služieb. Je dôležité, aby ste sa chránili pred neoprávneným prístupom k svojmu heslu a k zariadeniam používaným na prístup k našim Službám. Zodpovedáte za dôvernosť svojho hesla. Uistite sa napríklad, že sa odhlásite, keď skončíte s používaním zdieľaného zariadenia. Žiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše informácie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií prenášaných na našu platformu a akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. AKO MÔŽETE PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM A ZMENIŤ JE? Máte prístup k širokému spektru informácií o vašom účte a vašich interakciách s platformou za účelom prezerania a v určitých prípadoch aj aktualizácie vašich informácií. Príklady informácií, ku ktorým máte jednoduchý prístup na platforme, zahŕňajú: a. aktuálne informácie o posledných objednávkach; b. osobne identifikovateľné informácie (vrátane mena, e-mailu, hesla, komunikácie a preferencií personalizovanej reklamy); c. nastavenia platieb (vrátane informácií o kreditnej karte); a d. nastavenia upozornení na e-mail. Odoberanie budúcej marketingovej komunikácie od nás môžete kedykoľvek zrušiť úpravou svojich preferencií komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom odkazu na odhlásenie v rámci e-mailovej komunikácie. Pre marketing prostredníctvom mobilnej aplikácie si budete musieť upraviť nastavenia upozornení vo všeobecnej časti mobilu. Náš systém tiež umiestni súbory cookie, keď sa prihlásite na našu platformu, a to preto, aby sme zaistili, že budete mať príjemnú používateľskú skúsenosť a budete môcť využívať všetky aspekty platformy. Cookies môžete zakázať zmenou nastavení vo svojom prehliadači. Ak zakážete súbory cookie, ovplyvní to fungovanie našej platformy a možno nebudete môcť pristupovať k určitým oblastiam našej platformy alebo ich používať bez plnej funkčnosti. Napríklad výkonové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate Stránku, napríklad, ktoré stránky najčastejšie navštevujete, čo nám umožňuje poskytnúť vám cielené a relevantné voľby, ktoré vylepšia vašu skúsenosť so Stránkou. Z dôvodu dodržiavania pravidiel si môžeme ponechať kópiu vašich informácií. Keď aktualizujete Informácie, môžeme si ponechať kópiu predchádzajúcej verzie pre naše záznamy. ČO AK ZMENÍME NAŠU ZÁSAHU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV? Naše podnikanie sa neustále mení, a preto možno bude potrebné zmeniť aj naše Zásady ochrany osobných údajov. Aktuálnu verziu týchto Zásad ochrany osobných údajov zverejníme na platforme a každá takáto zmena nadobudne účinnosť po zverejnení na platforme alebo v deň, ktorý určíme ako „dátum účinnosti“. Môžeme vám posielať pravidelné e-maily s pripomienkami našich upozornení a podmienok, ale mali by ste často kontrolovať našu platformu, aby ste videli posledné zmeny. Vašou povinnosťou je pravidelne kontrolovať Zásady ochrany osobných údajov. Vaše ďalšie používanie platformy po akejkoľvek takejto zmene predstavuje váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov v znení zmien. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vašich informácií na platforme, kontaktujte nás na adrese customercare@awesogroup.com s podrobným popisom a my sa to pokúsime vyriešiť.